Gebruiksvoorwaarden JouwWeb

De dienst "JouwWeb" wordt u via internet bij wijze van een online dienst (Software-as-a-Service) aangeboden door het bedrijf JouwWeb B.V. Aan het gebruik van JouwWeb zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door JouwWeb te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door JouwWeb schriftelijk zijn aanvaard.

» Zie ook onze Privacyverklaring
» De Verwerkersovereenkomst (Bijlage 1) is onlosmakelijk verbonden met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1 Met JouwWeb kunt u een eigen website maken en publiceren. De ter beschikking gestelde service maakt het voor de gebruikers mogelijk om het design van de website zelfstandig aan te passen en eigen inhoud te creëren.

1.2 Om JouwWeb te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en de dienst gebruiken.

1.3 U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. JouwWeb mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij JouwWeb heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1 Het is verboden JouwWeb te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2 Daarnaast is bij JouwWeb verboden om Materialen aan te bieden of te verspreiden die:

en verder al datgene te doen wat in strijd is met de netiquette.

2.4 Indien JouwWeb constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag JouwWeb zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

2.5 Indien naar het oordeel van JouwWeb hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van JouwWeb of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is JouwWeb gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.6 JouwWeb is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

2.7 JouwWeb kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart JouwWeb van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

2.8 Tenzij anders overeengekomen is er geen expliciete maximum aan de hoeveelheid inhoud, opslagruimte of dataverkeer. Indien Klant excessief veel gebruikt zal JouwWeb contact opnemen met Klant om een passende oplossing te vinden.

2.9 Het is niet toegestaan om de advertenties, die door JouwWeb getoond kunnen worden op gratis websites, te verbergen of blokkeren.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 JouwWeb zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid te realiseren. JouwWeb biedt echter geen garantie over kwaliteit of beschikbaarheid.

3.2 JouwWeb onderhoudt JouwWeb actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal JouwWeb dit uitvoeren als het gebruik van de dienst relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

3.3 JouwWeb mag van tijd tot tijd de functionaliteit van JouwWeb aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist JouwWeb zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert. Het is mogelijk dat deze aanpassingen het functioneren van uw website verandert.

3.4 JouwWeb verwerkt in bepaalde gevallen ook persoonsgegevens van uw klanten. Om de rolverdeling en bijbehorende verplichtingen nader te regelen zijn hieromtrent bepalingen opgenomen in Bijlage 1 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 De dienst JouwWeb, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van JouwWeb. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van JouwWeb, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2 Informatie die u opslaat of verwerkt via de dienst is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). JouwWeb heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.

4.3 Indien u informatie stuurt naar JouwWeb, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

4.4 JouwWeb zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via JouwWeb, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of JouwWeb daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal JouwWeb zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1 Aan het gratis pakket van JouwWeb zijn geen kosten verbonden. Om deze dienst gratis aan te kunnen bieden is JouwWeb gerechtigd om advertenties van sponsors op de website van de Klant weer te geven.

5.2 Aan het afnemen van een betaald Abonnement op JouwWeb is een vergoeding per maand of per jaar verbonden. Deze vergoeding per jaar wordt steeds bij aanvang van deze periode verschuldigd. Bij een maandelijkse vergoeding zal het bedrag automatisch geïncasseerd worden tenzij anders overeengekomen.

5.3 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle door JouwWeb genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.4 Betaling kan worden verricht door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van JouwWeb, via Bancontact, kredietkaart, PayPal, of volgens de betaalinstructies op de website.

5.5 Omdat de dienst direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

6.1 JouwWeb zal de door Klant verschuldigde bedragen aan Klant elektronisch factureren.

6.2 De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3 Indien Klant na 14 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.

6.4 Indien Klant in verzuim is, mag de website van Klant ontoegankelijk gemaakt worden totdat de openstaande bedragen zijn voldaan.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van JouwWeb beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor de 6 maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.

7.2 JouwWeb is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij JouwWeb meldt.

7.4 In geval van overmacht is JouwWeb nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 8. Aanvraag van domeinnaam

8.1 De aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de relevante registrerende autoriteiten, zoals ICANN voor .com-domeinnamen. De bevoegde instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. JouwWeb speelt slechts een bemiddelende rol en kan niet garanderen dat een aanvraag ook gehonoreerd wordt.

8.2 Klant kan uitsluitend uit de bevestiging van JouwWeb, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit vanregistratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

8.3 Klant vrijwaart en houdt JouwWeb schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Klant. JouwWeb is niet aansprakelijk voor het verliezen door Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van JouwWeb.

8.4 JouwWeb heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Klant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

8.5 In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Klant is JouwWeb gerechtigd een domeinnaam van Klant op te zeggen.

Artikel 9. Duur en opzegging

9.1 Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en voor onbepaalde tijd.

9.2 Indien de overeenkomst een Abonnement op JouwWeb is die per jaar wordt betaald, dan wordt deze automatisch met een jaar verlengd tenzij deze voortijdig Schriftelijk door één van beide partijen is opgezegd binnen de opzegtermijn van 1 maand voor automatische verlenging.

9.3 Indien de overeenkomst een Abonnement op JouwWeb is die per maand wordt betaald, dan wordt deze maandelijks automatisch verlengd tenzij deze tijdig Schriftelijk door één van beide partijen is opgezegd. Er geldt een opzegtermijn van één maand.

9.4 Na beëindiging van de overeenkomst als gevolg van opzegging mag JouwWeb de functionaliteiten die beschikbaar zijn gesteld in het betaalde abonnement direct opheffen. Klant kan desgewenst wel gebruik blijven maken van de gratis diensten van JouwWeb.

9.5 Persoonlijke (B2C) abonnementen komen in aanmerking voor terugbetaling indien aangevraagd binnen 14 dagen na de abonnementsdatum. Bedrijfsabonnementen (B2B) komen niet in aanmerking voor restitutie.

Artikel 10. Wijzigingen voorwaarden

10.1 JouwWeb mag deze voorwaarden alsook de prijzen steeds met ingang van een nieuwe betaalperiode (zoals gedefinieerd in 5.2) aanpassen.

10.2 JouwWeb zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.

10.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 11. Overige bepalingen

11.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met JouwWeb worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin JouwWeb gevestigd is.

11.3 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door JouwWeb wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

11.4 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

11.5 JouwWeb is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die JouwWeb of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Artikel 12. Definities van gebruikte termen

JouwWeb: handelsnaam van het bedrijf JouwWeb B.V. gevestigd te Eindhoven op de Torenallee 20, 5617 BC in Eindhoven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 73261505. BTW-nummer: NL859426580B01

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnement: de Overeenkomst waarbij één of meer der partijen zich verbindt om gedurende een zekere tijdsperiode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten (bijv. een contract van 12 maanden).

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie JouwWeb een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met JouwWeb daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

Diensten: de producten en/of diensten die JouwWeb aan Klant zal leverenkrachtens een Overeenkomst.

Materialen: alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software,huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties,marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen JouwWeb en Klant op grond waarvan JouwWeb Diensten levert aan Klant.

Schriftelijk: naast papieren geschriften ook e-mail en communicatie per fax,mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.


Bijlage 1. Verwerkersovereenkomst

Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die JouwWeb B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73261505, (hierna: Verwerker) uitvoert ten behoeve van een wederpartij aan wie zij diensten levert (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke) en maakt integraal en onlosmakelijk onderdeel uit van de Algemene voorwaarden die gelden bij afname van de diensten van JouwWeb.

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de geleverde diensten van Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke, via de website van JouwWeb , waarbij verwerkingsverantwoordelijke het platform van Verwerker gebruikt voor het beheer en hosting van een website of webshop, waarbij inbegrepen al dan niet het afhandelen van bestellingen en betalingen voor producten of diensten van Verwerkingsverantwoordelijke, het in de ‘cloud’ opslaan van gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke, e-mail hosting  en bijbehorende online diensten, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

1.2. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd. Verwerker mag de persoonsgegevens gebruiken voor kwaliteitsdoeleinden, zoals het doen van wetenschappelijk of statistisch onderzoek naar de kwaliteit van haar dienstverlening.

1.3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

Artikel 2. Verplichtingen Verwerker

2.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.

2.3. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

2.4. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving.

2.5. Verwerker zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (PIA’s).

2.6. De Verwerker zal conform artikel 30 AVG een register van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten voeren, die zij ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke verricht onder deze Verwerkersovereenkomst. Op verzoek zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke hier inzage in verschaffen.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens

3.1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Daarnaast mag Verwerker de persoonsgegevens ook doorgeven naar een land buiten de Europese Unie, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en ze voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Verwerkersovereenkomst en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid

4.1. Verwerker stelt ten behoeve van de verwerkingen ICT-middelen ter beschikking die door Verwerkingsverantwoordelijke te gebruiken zijn voor de hierboven genoemde doelen. Verwerker verricht zelf alleen op basis van aparte afspraken verwerkingen.

4.2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.

4.3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 5. Inschakelen van derden of onderaannemers

5.1. Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens, op grond van deze Verwerkersovereenkomst, gebruik te maken van een derde met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving. Een overzicht van deze verwerkers wordt op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke en binnen een redelijke termijn verstrekt.

5.2. Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze derden ten minste dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen.

5.3. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze Verwerkersovereenkomst door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

Artikel 6. Beveiliging

6.1. Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

6.2. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

6.3. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 7. Meldplicht

7.1. Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke binnen een redelijke termijn op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek.

7.2. Een melding moet alleen bij gebeurtenissen met grote impact worden gedaan, en alleen als de gebeurtenis zich daadwerkelijk voorgedaan heeft.

7.3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:

7.4. De Verwerker zal conform artikel 33.5 AVG datalekken documenteren, met inbegrip van de feiten omtrent de inbreuk in verband met persoonsgegevens, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen.

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten (artikel 15-22 AVG) richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek van de betrokkene zelf afhandelen, en de Verwerkingsverantwoordelijke van de afhandeling op de hoogte stellen.

8.2. Verwerker mag de kosten voor de afhandeling van het verzoek wel doorbelasten aan Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

9.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 10. Audit

10.1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van de algemene regels rond verwerking van persoonsgegevens, misbruik van persoonsgegevens door medewerkers van de verwerker, en alles dat daar direct verband mee houdt.

10.2. Deze audit mag plaatsvinden bij een concreet vermoeden van misbruik van persoonsgegevens.

10.3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.

10.4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Verwerker worden beoordeeld en kunnen, naar eigen goeddunken van Verwerker en op de wijze zoals Verwerker zelf bepaalt, worden doorgevoerd door Verwerker.

10.5. De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1. Voor de aansprakelijkheid van Partijen voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige  daad of anderszins, wordt de in de Algemene Voorwaarden van Verwerker neergelegde regeling omtrent aansprakelijkheid van toepassing verklaard.

Artikel 12. Duur en beëindiging

12.1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand door acceptatie van Verwerkingsverantwoordelijke en zal voortduren voor de duur van de verwerking van persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke door Verwerker.

12.2. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker de van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangen persoonsgegevens binnen zes maanden vernietigen.

12.3. Verwerker is gerechtigd deze overeenkomst van tijd tot tijd te herzien en zal mededeling doen van de wijzigingen aan Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke mag per direct opzeggen indien zij niet akkoord kan gaan met de wijzigingen.